Materiały szkoleniowe

Prawo jazdy bezstresowo Kraków

PODSTAWOWE DEFINCJE - POJĘCIA - SYTUACJE ZWIĄZANE Z RUCHEM DROGOWYM I UMIEJĘTNOŚĆ ICH PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA

 • Włączanie się do ruchu

Art. 17.1. Włączanie się do ruchu jest to rozpoczynanie jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:

 1. na drogę z nieruchomości,

 2. na drogę z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu,

 3. na drogę z drogi niebędącej drogą publiczną

 4. na drogę ze strefy zamieszkania;

 5. na drogę z pola

 6. na drogę twardą z drogi gruntowej;

 7. na jezdnię z pobocza,

 8. na jezdnię z chodnika

 9. na jezdnię z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

 10. na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów;

 11. pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

Wjeżdżając na drogę z pobocza, włączając się do ruchu i zmieniając pas włączamy kierunkowskaz, jeśli nie zmieniamy pasa ruchu to nie włączamy.

 • Zachowanie się kierującego pojazdem zbliżając się w obszarze zabudowanym do oznaczonego przystanku autobusowego/ trolejbusowego/na którym stoi autobus lub trolejbus oraz w razie omijania autobusu szkolnego z włączonymi kierunkowskazami.

Na obszarze zabudowanym gdy kierujący zbliża się do oznaczonego przystanku autobusowego jest zobowiązany do zmniejszenia prędkości i zatrzymania się, jeżeli autobus sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Takie zachowanie jest obowiązkowe jedynie na obszarze zabudowanym. Autobus jednak może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W praktyce, na jezdniach wielopasowych, kierujący widząc stojący na przystanku autobus, najczęściej zmienia pas na sąsiedni, żeby umożliwić autobusowi włączenie się do ruchu. Unika w ten sposób zmniejszania prędkości i zatrzymywania się. Zwróćmy uwagę, że obowiązek umożliwienia kierującemu autobusem występuje tylko wtedy, gdy sygnalizuje on kierunkowskazem zamiar wjechania z zatoki na jezdnię lub zamiar zmiany pasa ruchu. Jednocześnie pamiętajmy też, że zmniejszenie prędkości i zatrzymanie się jest obowiązkiem kierujących a nie tylko objawem kultury komunikacyjnej.

Gdy zbliżamy się do miejsca postoju autobusu szkolnego (nie musi to być oznaczony przystanek) a autobus ten sygnalizuje zamiar wjazdu na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu to musimy zmniejszyć prędkość a w razie potrzeby zatrzymać się i umożliwić autobusowi wykonanie tego manewru.

Od poprzedniego przepisu przepis dotyczący autobusu szkolnego różni się tym, że obowiązek zmniejszenia prędkości, a w razie potrzeby zatrzymania się, w stosunku do autobusu szkolnego mamy zawsze, nie tylko na obszarze zabudowanym i nie tylko wtedy w pobliżu oznaczonego przystanku.

Obowiązkiem kierującego jest również zatrzymanie się, jeżeli kierujący autobusem podał sygnał STOP. Sygnał taki kierujący autobusem daje za pomocą tablicy barwy żółtej ze znakiem B-20 z żółtym napisem i obrzeżem. W tym momencie kierujący autobusem szkolnym jest osobą kierującą ruchem. Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania i wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne

Autobus szkolny to autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”. Jeżeli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi żadnych dzieci, tablice z napisem… powinny być zasłonięte lub złożone.

Autobus szkolny tak jak każdy autobus może wyjechać dopiero wtedy, gdy kierujący upewni się, że nie stworzy zagrożenia w ruchu.

Włączanie się do ruchu autobusu i autobusu szkolnego jest pierwszeństwem warunkowym. Ten przepis wymaga współdziałania kierującego autobusem i innych kierujących, bowiem zachowanie każdego z nich jest uzależnione od zachowania drugiego.

Przystanek autobusowy/trolejbusowy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Zabrania się zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 15m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek. Zabrania się zatrzymywania pojazdu na przystanku z zatoką na całej jej długości, oraz na całej długości linii przystankowej.

 • Dozwolone prędkości stosowane na różnych rodzajach dróg z uwzględnieniem obszaru zabudowanego dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg , również w razie ciągnięcia przyczep, w tym tzw. zasadę bezpiecznej prędkości.

Kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. 

Za prędkość bezpieczną uważa się prędkość zapewniającą panowanie nad pojazdem w konkretnych warunkach, w jakich odbywa się ruch, z uwzględnieniem takich czynników, jak:

 • rzeźba terenu (spadki, wzniesienia, łuki)

 • stan i widoczność drogi (klasa drogi, koleiny i inne deformacje nawierzchni, rodzaj poboczy lub ich brak, rodzaj nawierzchni jezdni i jej aktualny stan, oświetlenie drogi, zadrzewienie)

 • stan i ładunek pojazdu (zużycie fizyczne i techniczne pojazdu, stan ogumienia i urządzeń do zapewnienia czystości szyb, wysokość i szerokość ładunku oraz jego rozmieszczenie)

 • warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, mgła, śnieg, oblodzenie)

 • natężenie ruchu (strumień pojazdów, odstępu między nimi)

a także czynników nie wymienianych w art. 19 kodeksu drogowego, czyli:

• umiejętności kierującego

• aktualny stan psychofizyczny kierującego

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1. jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym

2. hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3. utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Poza obszarem zabudowanym na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

prędkości dopuszczalne pojazdu i zespołu pojazdów

 1. obszar zabudowany

  1. 50 km/h w godz. 5 – 23 (strefa zamieszkania 20km/h)

  2. 60 km/h w godz. 23 – 5 (strefa zamieszkania 20km/h)

 2. Poza obszarem zabudowanym

  1. Osobowy, motocykl, samochód ciężarowy o dmc do 3,5 t

   1. Na autostradzie 140 km/h

   2. Droga ekspresowa dwujezdniowa 120 km/h

   3. Droga ekspresowa jedno jezdniowa, droga dwujezdniowa co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu 100 km/h

   4. Na pozostałych drogach 90 km/h

  2. Zespoły pojazdów

   1. Autostrada , droga ekspresowa lub droga dwujezdniowa co najmniej o 2 pasach ruchu przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu 80 km/h

   2. Na pozostałych drogach 70 km/h

  3. Prędkości pozostałych pojazdów

 • Pojazd z wystającym urządzeniem > niż 1,5 m od siedzenia 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym

 • Pojazd holujący pojazd silnikowy 30/60 km/h

 • Pojazd ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy 50 km/h

 • Motocykl/ motorower którym przewozi się dziecko do lat 7 – 40km/h

 • Ciągnik rolniczy (również z przyczepą) 30 km/h przewożący osoby w p-pie 20 km/h

Na obszarze zabudowanym prędkości mogą być podwyższone lub obniżone w zależności od warunków i bezpieczeństwa na drodze

Podwyższone dotyczą sam. osobowego, motocykla, sam. ciężarowego o dmc do 3,5t za wyjątkiem pojazdu z urządzeniem wystającym z przodu ponad 1,5m od siedzenia kierowcy, pojazdu holującego, motocykla z dzieckiem do 7lat, sam. Ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną.

B33 – ograniczenie prędkości;

B34 – koniec ograniczenia prędkości;

B43 – strefa ograniczonej prędkości;

B44 – koniec strefy ograniczonej prędkości;

C14 – prędkość minimalna;

C15 – koniec minimalnej prędkości;

D40 – strefa zamieszkania;

D41 – koniec strefy zamieszkania;

D42 – obszar zabudowany;

D43 – koniec obszaru zabudowanego;

D39 – dopuszczalne prędkości;

 

 • Zmiana kierunku jazdy na drodze dwukierunkowej i jednokierunkowej oraz zmianę pasa ruchu z uwzględnieniem odstępstwa zmiany kierunku jazdy dla określonej grupy pojazdów.

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności

Definicja : polega na skręceniu z danej drogi w inną na prawo lub lewo albo zjechanie w ogóle z drogi. Zmianą kierunku jest również zawracanie. 

Nie uważa się za zmianę kierunku jazdy skręcenie wynikające ze zmiany kierunku samej drogi

Kierujący pojazdem jest zobowiązany zbliżyć się do ;

 • Prawej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w prawo

 • Środka jezdni lub na jezdni jednokierunkowej do lewej krawędzi jeżeli zamierza skręcić w lewo

Nie dotyczy to pojazdów, których wymiary nie pozwalają skręcić w sposób określony w przepisie oraz kiedy jazda jest dopuszczalna wyłącznie w jednym kierunku

Używanie kierunkowskazów

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Zmiana pasa ruchu polega na zmianie położenia pojazdu w stosunku do krawędzi lub osi jezdni, przy utrzymaniu nadal tego samego kierunku jazdy

Ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającymi na ten pas z prawej strony.

 • Zachowanie się kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów ich oznakowanie, oraz zachowanie się kierującego pojazdem podczas zmiany kierunku jazdy wobec pieszych i rowerzystów którzy przechodzą lub przejeżdżają na skrzyżowaniu dróg bez wyznaczonych przejść lub przejazdów.

Pieszy- osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami . Za pieszego uznaje się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub prowadzącą rower , motorower , motocykl, wózek dziecięcy , podręczny lub inwalidzki, a także osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim , a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej .

Kolumna pieszych - zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę.

Przejście dla pieszych jest to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona dp przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Znak A-16 „przejście dla pieszych" umieszcza się przed wyznaczonym na drodze przejściem dla pieszych w przypadkach, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie przez kierujących pojazdami lub ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ostrzeżenie o przejściu. Znaki A-16 umieszcza się przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drodze, na której prędkość wynosi powyżej 60 km/h, a przy innej prędkości — przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej wyznaczonymi pomiędzy skrzyżowa­niami.

Znak A-17 „dzieci" stosuje się w celu ostrzeżenia o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o bliskości takiego miejsca. Znak umieszcza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw i innych.

Znak A-24 „rowerzyści" stosuje się przed miejscami, gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię z drogi dla rowerów lub przejeżdżają przez nią po przejeździe dla rowerzystów. Znak A-24 umieszcza się przed przejazdem dla rowerzystów na drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h, a przy innej prędkości — jeżeli przejazd nie jest dobrze widoczny przez kierujących pojazdami lub występuje na odcinku jezdni między skrzyżowaniami

Znak D-6 „przejście dla pieszych" stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Po­wierzchnię przejścia stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-10.

Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów" stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczo­nego do przejeżdżania rowerzystów w poprzek dro­gi. Powierzchnię przejazdu stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-11.

Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych oraz miejsca przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Powierzchnię przejścia i przejazdu wyznacza się znakami poziomymi P-10 i P-11 umieszczonymi obok siebie

Symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym są powtórzeniami zastosowanych znaków pionowych i umieszczane są na nawierzchni drogi w osi pasa ruchu

Tabliczki „Agatka” można stosować w celu dodatkowego poinformowania i ostrzeżenia kierujących pojazdami o tym, że z przejścia w znacznym stopniu korzystają dzieci. Znaki D-6 lub D-6b z tabliczkami T-27 umieszcza się przy przejściach w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z obiektów, do których uczęszczają dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Znak F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów" stosuje się w celu wskazania pasa ruchu dla pojazdów wskazanych na znaku. Jeżeli na jezdni został wyznaczony pas ruchu dla rowerów jednośladowych, na znaku umieszcza się symbol roweru. Pas ruchu dla rowerów powinien być oddzielony od pozostałych pasów ruchu linią P-2b oraz oznaczony znakiem P-23 „rower". Znak F-19 umieszcza się za skrzyżowaniem, a na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami znak powtarza się co 300 m

Umieszczona pod znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwa) tabliczka T-14 ostrzega przed miejscem częstych potrąceń pieszych. Znak A-30 z tabliczką pokazującą rodzaj zdarzających się wypadków umieszcza się wtedy, kiedy nie ma możliwości szybkiej poprawy istniejących warunków bezpieczeństwa ruchu. (oraz jeżeli w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki z ofiarami w ludziach, na odcinku drogi o długości 1 km poza obszarem zabudowanym, a 0,5 km w obszarze zabudowanym)

Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych

 • Szczególna ostrożność

 • Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu ( powstrzymanie się od jazdy mogącej zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia kroku czy też przyspieszenia

 • Przy skręcaniu w prawo lub w lewo w drogę poprzeczną ustąpienie pierwszeństwa ( nawet jak nie ma wyznaczonego przejścia) pieszemu przechodzącemu na skrzyzowaniu przez jezdnie drogi na którą wjeżdża

 • Zabrania się

  • Wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim ( z wyjątkiem gdzie ruch jest kierowany

  • Omijania pojazdu, który poruszał się w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszych

  • Jazdy wzdłuż po chodniku lub wzdłuż po przejściu dla pieszych

  • Zatrzymywania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10m przed przejściem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu również za tym przejściem.

 • Przejeżdżanie w pobliżu przystanków tramwajowych nie znajdujących się przy chodniku

 • Ustąpienie pierwszeństwa osobie niepełnosprawnej lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

 • Kierujący przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych oraz jadąc po placu na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni, jest obowiązany jechać powoli i ustąpic pierwszeństwa pieszemu.

Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów

 • Zachowanie szczególnej ostrożności zbliżając się do przejazdu dla rowerów i ustąpienie pierwszeństwa rowerzyście na przejściu

 • Przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa

 • Zakaz wyprzedzania na przejeździe dla rowerów i bezpośrednio przed nimi ( z wyjątkiem gdy ruch jest kierowany)

 • Zabrania się zatrzymywania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10m przed przejściem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu również za tym przejazdem.

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku (biała laska), lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. Nie tylko na przejściu dla pieszych.

Pieszy może przejść przez jezdnię poza przejściem dla pieszych , tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów oraz:

 • w odległości od przejścia większej niż 100 m;

 • na skrzyżowaniu znajdującym się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia,

Przechodząc przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, pieszy jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni

• A19 – przejście dla pieszych;

• A17 – dzieci;

• A24 – rowerzyści;

• C13 – droga dla rowerów; C13a koniec drogi dla rowerów;

• C16 – droga dla pieszych ; C16a – koniec drogi dla pieszych;

• D6 – przejście dla pieszych;

• D6a – przejazd dla rowerzystów;

• D6b – przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów;

• P10 – przejście dla pieszych;

• P11 – przejazd dla rowerzystów.

 

 • Zachowanie się kierującego pojazdem na przejazdach kolejowych strzeżonych i niestrzeżonych, przejazdach tramwajowych, miejsce zatrzymania pojazdu w razie zbliżania się pociągu do przejazdu kolejowego niestrzeżonego, oraz sytuacje w jakich tramwaj posiada pierwszeństwo przejazdu.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Na niestrzeżonych: Przy zbliżaniu zachować odpowiednio duży odstęp od poprzedzających pojazdów Zmniejszyć prędkość, zredukować bieg, bacznie obserwować tory, nasłuchiwać, w razie wątpliwości zatrzymać się przed przejazdem na wysokości znaku „Krzyż św. Andrzeja”. Nie wjeżdżać na tory bezpośrednio po przejechaniu pociągu, aby nabrać pewności że po drugim torze nie zbliża się pociąg.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

5) zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu

6) postoju pojazdu przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Przy przejeżdżaniu przez tory zachowywać się tak jak przy przejeżdżaniu przez tory kolejowe.

Pojazd szynowy ma pierwszeństwo za wyjątkiem:

Wyjazd z zajezdni,

Wyjazd z pętli

Stosuje się do znaków „ustąp pierwszeństwa”,

Skrzyżowanie kierowane sygnalizacja świetlną i pojazd szynowy skręca w prawo lub w lewo ustępuje pierwszeństwa jadącemu na wprost

 

 • Sposoby wykonywania manewrów zawracania oraz ich zakazy z uwzględnieniem skrzyżowań o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi.

Zawracanie polega na wykonaniu skrętu o 180stopni na tej samej drodze. Pojazd po zawróceniu będzie poruszał się w kierunku przeciwnym. Są to dwa skręty w lewo.

Zabrania się zawracania :

 • w tunelu,

 • na moście i wiadukcie,

 • na drodze jednokierunkowej,

 • na autostradzie i drodze ekspresowej ( z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego),

 • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

 • Na przejściach dla pieszych (zabroniona jazda wzdłuż)

 • Na odcinku drogi gdzie jest to zabronione znakami:

  • B-21 „zakaz skrętu w lewo” który zabrania skrętu w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Znak ten nie zabrania skrętu w lewo na odcinku od miejsca jego ustawienia do skrzyżowania. Np. można na tym odcinku zjechać na parking lub na posesję.

  • B-23 „zakaz zawracania” oznacza zakaz zawracania na odcinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. Można jednak za tym znakiem skręcić w lewo zarówno przed skrzyżowaniem jak i na tym skrzyżowaniu.

   • Znaki odwołujące to znaki: B-27 i B-28

  • S-3 zielona strzałka na sygnalizatorze nie zezwala na zawracanie tylko na skręcanie w lewo

  • C-4

  • Znakami poziomymi P-2, P-3 (tylko w przypadku), P-4, P-21

Zawracanie jest manewrem nietypowym, który może być zaskakujący dla innych uczestników ruchu.

W związku z tym kierujący ma obowiązek:

• zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar wykonania tego manewru,

• ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom,

• zawracać jedynie w warunkach, w których nie spowoduje to zagrożenia ani utrudnienia w ruchu.

Zawracanie można podzielić na:

 • zawracanie na skrzyżowaniu tradycyjnym - zawracając na skrzyżowaniu manewr rozpoczynamy z pasa ruchu przy osi jezdni nie wjeżdżając jednak na pas ruchu w kierunku przeciwnym;

 • zawracanie na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym - jeżeli „rondo” posiada kilka pasów ruchu – wybrać należy wewnętrzny (lewy). Bacznie obserwować ruch w kierunku poprzecznym (na dużych rondach z sygnalizacja świetlną) i właściwie sygnalizować zamiar opuszczenia ronda;

 • zawracanie przy wysepce - najprostszy sposób zawracania na drogach rozdzielonych pasem zieleni lub wysepką;

 • zawracanie na drogach jednojezdniowych o kilku pasach ruchu - można zakończyć manewr na dowolnym pasie lecz zaczynać powinniśmy przy osi jezdni;

 • zawracanie na jezdni o ograniczonej szerokości z wykorzystaniem biegu wstecznego („na trzy”) – pokaz i omówienie plansz.

 • zawracanie z wykorzystaniem elementów infrastruktury drogi

Zielona strzałka przy sygnalizatorze S-2 zezwala na zawracanie warunkowe ; zatrzymanie sie przed sygnalizatorem w celu oceny sytuacji na przejściu dla pieszych i drodze poprzecznej, podjącie decyzji, gdy nie utrudni to ruchu.

Umieszczona na znaku F-10, F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, ze jest to zabronione B-23 lub S-3

 1. Zasada tzw. „hierarchicznej ważności przepisów” jej praktyczne zastosowanie w tym również znaczenie odpowiedniej pozycji kierującego ruchem na skrzyżowaniu dróg.

 • Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

 • Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

 • Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

1) policjant;

2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;

3) funkcjonariusz Straży Granicznej;

3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;

3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;

3c) strażnik gminny (miejski);

4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;

5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.

 1. osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

 2. strażak Państwowej Straży Pożarnej, członek ochotniczej straży pożarnej oraz strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

 3. umundurowany funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych;

 4. umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;

 5. pilot pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;

 6. członek zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

 • Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

 • Sygnały dawane przez kierującego ruchem są wyrażane odpowiednią postawą lub za pomocą rąk.

 • Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osoba kierującą, a dla pieszych zakaz wejścia na jezdnię. – sygnał czerwony

 • Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osoba kierująca ruchem, a dla pieszych zezwolenie na wejście na jezdnie. – sygnał zielony

 • Podniesienie ręki do góry oznacza mająca nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście- sygnał czerwony i żółty, dla uczestników dla których ruch był otwarty oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia – sygnał żółty.

 • Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

 1. Zasada ruchu prawostronnego i najczęstsze wykroczenia wobec niej.

 • Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

 • Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

 • Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

 • Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

 • Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, kierujący pojazdem nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

 • Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo

 • Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony

 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się

 

 • Wymijanie i omijanie, stosowanie odstępów podczas wykonywania tych manewrów, sposób wykonywania manewru cofania oraz sytuacje w jakich manewr cofania jest zabroniony.

wymijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku

Kierujący podczas manewru wymijania zobowiązany jest:

 • Zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo. Przepisy nie określają wielkości tego odstępu. Należy uprzednio skontrolować rodzaj i stan pobocza, nie wjeżdżać z dużą prędkością na nierozpoznane pobocze, szczególnie w czasie deszczu – kałuże!)

 • zmniejszyć prędkość (odstęp od jest uzależniony od prędkości)

 • jeżeli mimo to mamy wątpliwości to lepiej się zatrzymać

Wymijanie może sprawiać trudności na drogach wąskich lub przy wymijaniu szerokich pojazdów. Trudniej jest również wymijać w nocy z powodu oślepienia kierujących światłami wymijanych pojazdów i trudności w ocenie stanu pobocza i szerokości pojazdów. W nocy, podczas wymijania należy pamiętać o zmianie świateł drogowych na światła mijania w odpowiednim momencie. Obserwacja jezdni i pobocza jest wtedy bardzo utrudniona

Szczególną ostrożność zachować należy podczas wymijania pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na kierowców.

D5 – pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

B31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

Kierujący podczas omijania zobowiązany jest do:

1. zachowania bezpiecznego odstępu od pojazdu lub przeszkody ( dostosowanie prędkości)

2. właściwego sygnalizowania zamiaru wykonania manewru

Szczególną ostrożność zachować należy podczas przejeżdżania obok pojazdu:

1. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego,

2. autobusu szkolnego.

Zabronione jest omijanie:

 • pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

 • pojazdu który oczekuje na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy), jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Podczas omijania we mgle, poza obszarem zabudowanym kierujący jest obowiązany dawać w czasie omijania krótkotrwałe sygnały dźwiękowe.

Podczas cofania należy:

1. Zachować szczególną ostrożność,

2. Ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom i uczestnikom ruchu. Cofający musi sprawdzić:

 • czy manewr ten nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lub jego utrudnienia,

 • upewnić się czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; jeżeli nie może zrobić tego sam, musi zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Cofanie - Przed rozpoczęciem tego manewru należy upewnić się, czy nie zakłóci on ruchu drogowego, ani nie zagrozi jego bezpieczeństwu. Po włączeniu biegu wstecznego należy obrócić się przez prawe ramię, lewą rękę położyć na kierownicy, prawą rękę położyć wzdłuż oparcia fotela pasażera i patrzeć w tył przez tylną szybę. Jeśli natomiast pojazd ma zabudowaną tylną część, przez co kierujący nie może obserwować otoczenia za pojazdem - należy korzystać z lusterek bocznych lub zapewnić sobie pomoc innej osoby. Cofanie powinno odbywać się z prędkością nie przekraczającą 5-6 km/h. Podczas połączenia manewru cofania z manewrem skręcania należy uważać, aby przodem samochodu nie zawadzić o przedmioty znajdujące się obok pojazdu, ponieważ oś przednia pojazdu podczas cofania i skręcania zatacza zawsze większy łuk niż oś tylna

Nie wolno cofać:

• w tunelu,

• na moście i wiadukcie,

• na autostradzie i drodze ekspresowej.

Przed rozpoczęciem tego manewru należy upewnić się, czy nie zakłóci on ruchu drogowego, ani nie zagrozi jego bezpieczeństwu. Po włączeniu biegu wstecznego należy obrócić się przez prawe ramię, lewą rękę położyć na kierownicy, prawą rękę położyć wzdłuż oparcia fotela pasażera i patrzeć w tył przez tylną szybę. Jeśli natomiast pojazd ma zabudowaną tylną część, przez co kierujący nie może obserwować otoczenia za pojazdem - należy korzystać z lusterek bocznych lub zapewnić sobie pomoc innej osoby. Cofanie powinno odbywać się z prędkością nie przekraczającą 5-6 km/h. Podczas połączenia manewru cofania z manewrem skręcania należy uważać, aby przodem samochodu nie zawadzić o przedmioty znajdujące się obok pojazdu, ponieważ oś przednia pojazdu podczas cofania i skręcania zatacza zawsze większy łuk niż oś tylna

 

 • Zasady postępowania przy zbliżaniu się do skrzyżowania dróg, rodzaje skrzyżowań sposób ich oznakowania oraz obowiązującą zasadę przy skręcie w lewo będąc na skrzyżowaniu dróg.

 • skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze

Kierujący powinien zająć właściwy do dalszej jazdy pas ruchu oraz ustalić pierwszeństwo przejazdu i sygnalizować skręt, jeżeli ma być wykonany. Kierujący powinien to uczynić już w fazie zbliżania się do skrzyżowania.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Zachowanie szczególnej ostrożności oznacza w tej sytuacji dostosowanie prędkości, a w razie potrzeby zatrzymanie pojazdu oraz baczną obserwację zbliżających się pojazdów.

Trzeba tez podkreślić, że poruszanie się drogą z pierwszeństwem przejazdu nie zwalnia kierującego zbliżającego się do skrzyżowania od zachowania szczególnej ostrożności.

Znaki drogowe, które spotkać można na skrzyżowaniach i przed skrzyżowaniami:

 • A5 – skrzyżowanie dróg;

 • A6a – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach (T-6b);

 • A6b – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie (T-6b);

 • A6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie (T-6b);

 • A6d – wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony;

 • A6e – wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony;

 • A7 – ustąp pierwszeństwa (T-6c, T-6d);

 • B20 – stop (T-6c, T-6d);

 • C12 – ruch okrężny;

 • D1 – droga z pierwszeństwem (T-6A, T-6b).

Kolejność przejazdu

Skrzyżowanie dróg równorzędnych A-5

1. Pojazd uprzywilejowany

2. Pojazd szynowy

3. Pojazd nadjeżdżający z prawej strony

4. Pojazd jadący na wprost lub skręcający w prawo przed pojazdem skręcającym w lewo

Skrzyżowanie dróg podporządkowanej z pierwszeństwem przejazdu A-6a, A-6b, A-6c

1. Pojazd uprzywilejowany

2. Pojazd szynowy wyjeżdżający z drogi z pierwszeństwem

3. Pojazdy poruszające się drogą z pierwszeństwem

4. Pojazdy wjeżdżające z drogi podporządkowanej

Ruch okrężny C-12

1. Pojazd uprzywilejowany

2. Pojazd szynowy wjeżdżający i opuszczający ruch okrężny

3. Pojazdy wjeżdżające w ruch okrężny

4. Pojazdy znajdujące się w ruchu okrężnym.

Ruch okrężny A-7, C-12, -ustąp pierwszeństwa w ruchu okrężnym

1. Pojazd uprzywilejowany

2. Pojazd szynowy opuszczający ruch okrężny

3. Pojazdy znajdujące się w ruchu okrężnym

4. Pojazdy wjeżdżające w ruch okrężny.

 

 • Holowanie pojazdu silnikowego, sposób oznakowania pojazdu holowanego, dozwolone prędkości w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym, długość połączenia sztywnego lub giętkiego oraz sytuacje gdzie manewr holowania jest zabroniony.

Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

 • prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;

 • pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;

 • w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;

 • pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;

 • pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;

 • w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy;

 • odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; .

Zabrania się holowania:

 • pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;

 • pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;

 • więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;

 • pojazdem z przyczepą (naczepą);

 • na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

 1. Warunki przewożenia pasażerów w tym również dzieci w wieku do lat 12 i wzroście nie przekraczającym 150 cm, oraz zasady używania pasów bezpieczeństwa z uwzględnieniem osób które z mocy prawa są zwolnione z obowiązku używania pasów.

Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem, że:

1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;

2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;

3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;

4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:

1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy;

2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:

a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,

b) osoby stojące trzymają się uchwytów,

c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,

d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h.

W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Przepis ten nie dotyczy przewożenia dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Zabrania się jednocześnie

 • przewożenia poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego

 • przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera. Taka poduszka jest już w pojazdach standardem i najczęściej w pojazdach znajdują się naklejki z takimi ostrzeżeniami.

Pasy bezpieczeństwa w Polsce są obowiązkowe i obowiązkowe jest korzystanie z nich podczas jazdy.

Nie dotyczy to:

 1. osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;

 2. kobiety o widocznej ciąży;

 3. kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera

 4. instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania

OSK Flinstoness 2009, realizacja: crater.pl

Strona główna | Jak rozpocząć kurs? | O nas | Materiały szkoleniowe | Oferta | FLINSTONOWIE W KRAKOWIE | Galeria |